گر بر سر نفس خود امیری مردی //  ور بر دگران خورده نگیری مردی

مردی نبود فتاده را پای زدن //  گر دست فتاده ای بگیری مردی
1392/03/16 - 20:04
دیدگاه
hamidbafandeh

مهدی منظورش تویی میگه به پستهای دیگران گیر نده

1392/03/16 - 23:46