مهدی بنی نعام

گر بر سر نفس خود امیری مردی //  ور بر دگران خورده نگیری مردی


مردی نبود فتاده را پای زدن //  گر دست فتاده ای بگیری مردی


avatar
حمید رضا بافنده زاده
حمید رضا بافنده زاده
1392/03/16 - 23:46

مهدی منظورش تویی میگه به پستهای دیگران گیر نده